[INFO]NXB Hà Nội
TH.S Chu Văn Đức

 • Chương 1: Khái quát chung về giao tiếp
 • Chương 2: Cấu trúc của giao tiếp
 • Chương 3: Các phương tiện giao tiếp
 • Chương 4: Phong cách giao tiếp
 • Chương 5: Các kỹ năng giao tiếp cơ bản
 • Chương 6: Giao tiếp trực tiếp
 • Chương 7: Thương lượng
 • Chương 8: Giao tiếp qua điện thoại
 • Chương 9: Giao tiếp qua thư tín
 • Chương 10: Giao tiếp văn phòng
 • Chương 11 Văn hóa giao tiếp của người Việt Nam và người nước ngoài
[/INFO]

http://www.mediafire.com/?jzkcz1hziux

View more latest threads same category: